“In case unauthorised use of pictures, images or any other protected data by copyright or granted exclusivity would be identified on this website, we ask you to contact us with the request to immediately remove such involuntary wrongly used material from our webpages.” – please contact us at rootstime@mail.com   

“Bij vastgesteld onwettig gebruik op deze website van foto’s, afbeeldingen of enig ander materiaal dat onder auteursrechten of toegestane exclusiviteit valt, vragen wij u ons te willen contacteren met het verzoek tot onmiddellijke verwijdering van dit onvrijwillig foutief gebruikte materiaal op onze webpagina’s.” – gelieve ons te contacteren op rootstime@mail.com

 

E-mail:

 

rootstime@mail.com

Adres:

 

 

 

Redactie:

 

ROOTSTIME
Generaal De Wittestraat 11
BE - 3545 Halen
Belgium

 

  • Freddy Celis - rootstime@mail.com
  • Yvo Zels - yvozels [at] live.be
  • Valère Sampermans (Valsam) - valsam_music [at] hotmail.com
  • Michel Verlinden (Sjel) - micver [at] pandora.be
  • Eric Schuurmans (esc) - eric.schuurmans [at] telenet.be
  • Dani Heyvaert - dani.heyvaert [at] telenet.be
  • Jan van Leersum - vanleersum.steur [at] kpnmail.nl
  • Guy Cuypers (Mojo Breezer) - goldenlumi [at] hotmail.com
  • Walter Wouters - walterwouters64 [at] gmail.com
  • Manon Houtackers - manon.houtackers [at] telenet.be

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht behorend aan de respectievelijke personen of organisatie, tenzij er een uitdrukkelijke tekstvermelding beginnend met "Bron:" bij wordt aangetroffen, in dit laatste geval valt dit onder het recht van de respectievelijke eigenaars die in de bron vermeldt staan. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van rootstime.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Melden van schending van de privacy
Indien U meent dat een rootstime.be lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om rootstime.be daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: freddy@rootstime.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privé-communicatie
rootstime.be behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van rootstime.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Gegevens
Deze website is een project van rootstime.be met als doel muziek te promoten. Alle rechten betreffende webontwikkeling blijven ter beschikking van Freddy Celis. Bronnen blijven gerechtigd aan hun respectievelijke eigenaars (die vernoemd worden na de regel "Bron:").